Onze visie en beloftes

Het aanbieden van een duurzame en circulaire isolatie heeft topprioriteit bij IsoBouw. Wij willen ons niet beperken tot 'one-liners' of niet onderbouwde claims. Wij geven daadwerkelijk invulling aan de realisatie van een beter leefmilieu. Dit wordt o.a. ook duidelijk verwoord in onderstaande visie van onze Managing director, Mark van de Burgt.

"Met Innovatie als ons fundament, is het bedenken en leveren van vernieuwende en kwalitatief hoogstaande EPS-isolatiesystemen voor de bouwsector onze missie.
Met onderscheidende producten willen wij toegevoegde waarde creëren en een bijdrage leveren aan het succes van de vakhandel, voorschrijvers, aannemers en dakdekkers. Onze isolatiesystemen helpen om de leef- en werkruimtes van mensen duurzamer, aangenamer en productiever te maken".

Duurzaam ondernemen

"Wij erkennen de urgentie om duurzaam te ondernemen voor het verbeteren van het sociale, economische en ecologische welzijn van de gemeenschap. Met onze circulaire isolatiesystemen en ons recycle-programma werken we actief aan de verlaging van onze CO2-footprint. Door onze rol als motiverende en faciliterende werkgever en onze betrokkenheid in de lokale gemeenschap nemen we onze verantwoordelijkheid naar onze werknemers en de omgeving waarin we actief zijn".

"Op een maatschappelijk verantwoorde en ethische manier, en in samenwerking met onze partners, zullen wij ons blijvend inzetten voor de bescherming van het milieu, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, klanten en de gemeenschappen waarin wij opereren.
Wij nemen onze verantwoordelijkheid en passen onze business aan om in te spelen op de verwachtingen van morgen. Daarin zijn we meer toegewijd dan ooit tevoren". 

Duurzaamheidsstrategie

"Ondanks onze voorsprong blijven wij het tempo verder opvoeren. Onze innovatieve kracht zetten wij in om de zoektocht naar duurzamere materialen, productieprocessen, producten en oplossingen te versnellen. Samen met onze holding BEWI kiezen wij hierbij voor een structurele aanpak die is vastgelegd in een concrete duurzaamheidsstrategie met ambitieuze doelstellingen".

Net zoals onze producten willen wij als gehele organisatie circulair zijn, gebaseerd op hernieuwbare energie. Onze doelen zijn:

Lean

'Lean' gaat over klassieke economische efficiëntie. Gericht op meer maken met minder (minimale inzet van middelen) en daarbij gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Onze doelstellingen voor 2030:

 • 50% van onze grondstoffen zijn van gerecycled materiaal of niet fossiel.
 • 50% van onze energiebehoefte is niet-fossiel opgewekt.
 • 50% van ons transport is gebaseerd op niet-fossiele brandstof.
 • Al onze productiebedrijven zijn ISO 14001 gecertificeerd.

Keep

'Keep' is het streven om hulpbronnen zo lang mogelijk in het economisch verkeer te houden. Dit betekent bijvoorbeeld producten een langere levensduur geven doordat het product zelf langer meegaat, ofwel omdat de componenten kunnen worden gerepareerd, geüpgraded of hergebruikt in nieuwe producten.

Onze doelstellingen voor 2030:

 • 100% van onze producten zijn recyclebaar.
 • Dialoog zoeken met klanten om het hergebruik van onze producten te verbeteren.

Close

'Close' gaat over het sluiten van de keten door de transitie van een lineaire economie (nemen-maken-dumpen) naar een circulaire economie (lenen-gebruiken-teruggeven).   

Onze doelstellingen voor 2030:

 • o% afval uit ons productieproces.
 • Reductie van afval en 80% van dit afval sorteren ten behoeve van materiaalrecycling.

Koploper in circulariteit

Geen 'greenwashing' maar daadwerkelijk invulling geven aan circulariteit! Dat is waar IsoBouw voor staat. Wij kunnen gerust stellen dat wij ook nu al de koploper zijn in de isolatiemarkt. Hoe wij deze koppositie bereikt hebben, kunt u lezen aan de hand van het 10R circulariteitsmodel.

IsoBouw wil een actieve en verantwoordelijke partner zijn, zodat we samen met onze stakeholders kunnen komen tot een circulaire economie, opererend binnen de planetaire grenzen van onze planeet. 

9 planetaire grenzen

Verbetering van het beleid en normen voor circulaire oplossingen

 • Een actieve rol vervullen in initiatieven ter promotie van circulaire oplossingen.
 • Een actieve deelname in relevante nationale belangenverenigingen.
 • Open en transparant zijn en kennis delen m.b.t. onze successen, mislukkingen en uitdagingen.

Kennis verhogen om circulaire oplossingen mogelijk te maken

 • Deelnemen aan onderzoeksprojecten om de kansen en barrières van een circulaire economie te verkennen.
 • Onze kennis delen en samenwerken met organisaties in opkomende economieën ter bevordering van een circulaire economie en een inclusieve samenleving.

Samenwerken om gezamenlijk toegevoegde waarde te creëren

 • De dialoog zoeken met onze stakeholders ter verkenning en identificatie van kansen om de circulariteit te vergroten door innovatie, hergebruikprocessen
  en inzameling van materialen voor recycling.
 • Actief samenwerken met onze leveranciers om invulling van duurzamere producten en oplossingen te verhogen.
 • 100% van onze leveranciers committeren zich aan onze duurzaamheidseisen.

Bij IsoBouw vinden wij het belangrijk om een positieve sociale impact te creëren voor iedereen in onze waardeketen. Dit doen wij door:

Een verantwoordelijke werkgever zijn

 • Gelijke kansen bieden ongeacht etnische achtergrond, geslacht, religie, leeftijd of seksuele geaardheid.
 • 100% van onze medewerkers heeft een ontwikkelingsplan waarmee ze kunnen groeien, betrokken zijn en hun volledige potentieel kunnen bereiken.
 • Nooit compromissen sluiten met betrekking tot de gezondheid en de veiligheid en preventieve maatregelen treffen ter voorkoming van ongevallen.

Een verantwoordelijke partner zijn

 • 100% van onze partners voldoen aan onze eis met betrekking tot ethiek, arbeids- en mensenrechten.
 • Onze medewerkers en stakeholders de mogelijkheid bieden om misstanden te rapporten. 

Een verantwoordelijke buurman zijn

 • Betrokken zijn bij onze locale gemeenschap(pen).
 • Geen negatieve impact hebben op de gemeenschappen waar wij actief zijn.

Om onze verplichtingen na te komen, nemen wij volgende maatregelen: 

Materialen en productontwikkeling

Ons doel is om de efficiëntie van onze hulpstoffen te verhogen en het gebruik van gerecyclede en niet-fossiele grondstoffen te optimaliseren. We zijn continu bezig om de kwaliteit van onze gerecyclede materialen te verbeteren en de grondstoffen zo lang mogelijk in de kringloop te houden. Reeds in het ontwikkelingsproces van onze producten houden wij rekening met een minimale input van de noodzakelijke hoeveelheid grondstoffen en met de mogelijkheid de levensduur te verlengen en het product te recyclen. 

 

Productie

Wij zijn toegewijd om tijdens het productieproces onze milieuprestaties continu te verbeteren. Wij laten ons leiden door onze toezeggingen om ons gebruik van niet-fossiele
energiebronnen te verhogen, energie-efficiënte productieprocessen te implementeren, gerecyclede grondstoffen te gebruiken, de toepassing van chemicaliën te beperken, onze afvalproductie te verminderen en ervoor te zorgen dat ons afval wordt gesorteerd voor recycling.

 

Overgang naar niet-fossiel

Een transitie naar niet-fossiele energiebronnen betekent een enorme verandering in de manier waarop we onze producten maken. Allereerste willen wij de energievraag beperken door te investeren in energiezuinige maatregelen. De resterende energiebehoefte vullen wij in met niet-fossiele energiebronnen. 

 

Duurzaam inkopen

Samen met al onze BEWI-bedrijven hebben wij een aanzienlijk jaarlijks inkoopvolume. Wij zien dit als een kans om veranderingen teweeg te brengen en de nadruk te leggen op
duurzaamheid in onze waardeketen. Door duidelijke doelen te stellen en actief samen te werken met onze leveranciers waarborgen wij dat onze aankopen onze duurzaamheidsdoelen ondersteunen. 

 

Productdistributie

Het transport heeft een grote impact met een groot aandeel in de hoeveelheid CO2-emissies. Wij werken aan de verlaging van deze impact door de implementatie van een efficiënter en 'schoner' transport. We zullen de routeplanning optimaliseren, de beladingsgraad verbeteren en samen met transporteurs zoeken naar meer niet-fossiele alternatieven.

 

Inzameling en recycling

Ons streven is om circulair te zijn. We zijn continu bezig met de verhoging van onze inzamel- en recycle-capaciteit door te investeren en samen te werken met klanten, partners en zusterbedrijven. Dit om ervoor te zorgen dat onze producten worden gesorteerd voor inzameling en materiaalrecycling. 

 

Inclusieve samenleving

We zullen opkomen voor onze waarden en overtuigingen, pleiten voor verandering en een actieve rol spelen om dit te ondersteunen. Dit betekent dat we actief zullen
samenwerken met onze medewerkers, partners en buren om in de gehele waardeketen een ​​positieve impact te creëren. 

 

In kaart brengen van onze ecologische voetafdruk

Door onze ecologische voetafdruk periodiek in kaart te brengen, kunnen we onze milieu-impact meten in de tijd. Hierdoor krijgen we een beter inzicht in onze prestaties om vervolgens weloverwogen beslissingen te nemen. We zien nu al dat een groot deel van de CO2-emissies buiten onze eigen muren plaatsvindt. Om te slagen betekent dit dat we moeten samenwerken met onze stakeholders en we gezamenlijk moeten zoeken naar duurzame oplossingen. 

Materialiteit

BEWI zal jaarlijks een materialiteitsanalyse uitvoeren. Dit stelt ons in staat om onze belangrijkste duurzaamheidskwesties te identificeren en met onze stakeholders hierover in gesprek te gaan. Materialiteit betekent dat de relevantie van een duurzaamheidsfactor voor de financiële performance van een onderneming in kaart wordt gebracht. 

Klimaatrisico-assessment

Klimaatrisico is voor BEWI een belangrijk aspect. Er zal daarom regelmatig een klimaatrisico-assessment worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ons klimaatrisicobeheer strookt met de 'Task Force on Climate-related Financial Disclosures' (TCFD). 

De GRI-standaard

BEWI zal de voortgang op het gebied van duurzaamheid rapporteren in overeenstemming met de 'Global Reporting Initiative' (GRI). Dit zorgt voor meer transparantie.